Wednesday, January 21, 2015

Nguyệt Lạnh - Tóc Xưa DVTh - Designed by Đỗ Công Luận

Nhân đọc truyện "Tóc Xưa" do bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến viết lại, anh Đỗ Công Luận đã xúc động nảy ý lên khung hai bài thơ của người trong cuộc. Xin giới thiệu đến quý bạn đọc bốn phương.
Cám ơn anh Đỗ Công Luận
No comments:

Post a Comment