Wednesday, January 14, 2015

Sự Hy Sinh Của Chúng Tôi Có Chính Nghĩa, ngày 11.01.2015

Xin dành vài phút thăm lại những người thương phế binh đang sống vất vưởng lầm than nơi quê nhà. Nếu có cơ hội, xin đừng từ chối giúp đỡ họ, những ân nhân đã hy sinh thân mình chiến đấu bảo vệ quê hương, giữ gìn mạng sống cho chúng ta trong suốt thời kỳ binh lửa.    

No comments:

Post a Comment