Tuesday, April 18, 2017

Một Đất Nước Với Gần 7 Triệu Côn An - CTV (Danlambao)


Vào năm 2013 Việt Nam đã có khoảng 6,7 triệu côn an phục vụ cho guồng máy công an trị của đảng. Đến nay, con số này thể đã gia tăng lên đến khoảng 7 triệu. Đây là lực lượng mà người dân bây giờ đặt tên là côn an - viết tắt cho công an côn đồ.

Theo hiến pháp do đảng CSVN đặt ra thì: "Nhà nước xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm."

Tuy nhiên, với khẩu hiệu Công an còn đảng còn mình thì 7 triệu côn đồ này là lực lượng do đảng lập ra và chỉ để phục vụ cho đảng.

Chính Nguyễn Phú Trọng đã từng tuyên bố trên đầu hiến pháp do chính các quan cộng sản đặt ra: "Công an là lực lượng trọng yếu tuyệt đối tin cậy của Đảng", "Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt với CAND" "Sự lãnh đạo của Đảng đối với CAND là toàn diện, bao quát trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức; trên mọi nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng. Ở đâu có tổ chức và hoạt động của Công an thì ở đó có sự lãnh đạo của Đảng." 

Sự lãnh đạo của đảng cho đến nay chỉ thấy theo một đường là "hèn với giặc, ác với dân". Do đó, con số 7 triệu côn an chủ yếu là để bảo vệ sự sống còn của đảng. Nhiệm vụ chính của lực lượng côn đồ này là canh chừng, bao vây, trấn áp, đàn áp, khủng bố và bắt bớ người dân.

11.04.2017

1 comment:

  1. Cũng con số 7 triệu nầy, mai kia khi KHôNG còn đảng nữa thì trở thành 7 triệu nấm mồ vô chủ hay 7 triệu đống thịt tan rã cho cá mập xơi trên biển Đông ! Chừng đó không còn đảng thì còn mồi đại tiệc cho cá mập.... Vui thay, ngày đảng không còn!!!!

    ReplyDelete