Thursday, April 20, 2017

Niềm Đau Tháng Tư - Giang Hà


Lại tháng tư về vết cắt đau
Lệ rơi từng giọt máu tuôn trào
Miền Nam tử thủ bên thua cuộc
Đất Bắc xâm lăng kẻ thắng nhau
Quốc hận ba mươi luôn nhớ lấy
Gia vong vạn thuở phải kêu gào
Quê người viễn khách già mòn mỏi
Vẫn quyết kiên gan vàng một màu

Giang Hà
Melbourne   20/04/2017 

No comments:

Post a Comment