Thursday, April 27, 2017

Mười Lăm Điều Thượng Đế Sẽ Không Hỏi - Fifteen Things God Won’t Ask


1- God won’t ask which car you drive, but will ask how many people you drove who didn’t have transportation.
Thượng đế sẽ không hỏi bạn lái ô tô hiệu gì, nhưng sẽ hỏi bạn chở được bao nhiêu người không có phương tiện đi lại.

2- God won’t ask how big is your house, but will ask how many people you welcomed into your home.
Thượng đế sẽ không hỏi nhà bạn lớn cỡ nào, nhưng sẽ hỏi bạn đã chào đón bao nhiêu người đến nhà.

3- God won’t ask about the fancy clothes in your wardrobe, but will ask how many of those clothes helped the needy.
Thượng đế sẽ không hỏi về quần áo thời trang trong tủ áo của bạn, nhưng sẽ hỏi bạn bao nhiêu trong số quần áo ấy đã giúp kẻ khó.

4- God won’t ask about your social status, but will ask what kind of class you displayed with others.
Thượng đế sẽ không hỏi về địa vị xã hội của bạn, nhưng sẽ hỏi bạn đã thể hiện tư cách thế nào với những người khác.

5- God won’t ask how many material possessions you had, but will ask if they dictated your life.
Thượng đế sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu tài sản của cải, nhưng sẽ hỏi liệu những thứ ấy có điều khiển cuộc đời của bạn không.

6- God won’t ask what your highest salary was, but will ask if you compromised your character to obtain that salary.
Thượng đế sẽ không hỏi bạn lương cao nhất của bạn là bao nhiêu, nhưng sẽ hỏi liệu bạn có mất mình để có được mức lương ấy không.

7- God won’t ask how much overtime you worked, but will ask if you worked overtime for your family and loved ones.
Thượng đế sẽ không hỏi bạn làm thêm ngoài giờ bao nhiêu thời gian, nhưng sẽ hỏi bạn có làm thêm giờ vì gia đình và những người yêu dấu.

8- God won’t ask how many promotions you received, but will ask how you promoted others.
Thượng đế sẽ không hỏi bạn đã nhận bao nhiêu lần đề bạt, nhưng sẽ hỏi bạn đã đề bạt người khác ra sao.

9- God won’t ask what your job title was, but will ask if you reformed your job to the best of your ability.
Thượng đế sẽ không hỏi chức vụ nghề nghiệp của bạn là gì, nhưng sẽ hỏi bạn có cải cách công việc bằng khả năng tốt nhất của bạn không.

10- God won’t ask what you did to help yourself, but will ask what you did to help others.
Thượng đế sẽ không hỏi bạn đã làm gì để giúp mình, nhưng sẽ hỏi bạn đã làm gì để giúp người khác.

11- God won’t ask how many friends you had, but will ask how many people to whom you were a true friend.
Thượng đế sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu người bạn, nhưng sẽ hỏi bạn là bạn chân thực của bao nhiêu người.

12- God won’t ask what you did to protect your rights, but will ask what you did to protect the rights of others.
Thượng đế sẽ không hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng sẽ hỏi bạn đã làm gì để bảo vệ quyền lợi của người khác.

13- God won’t ask in what neighborhood you lived, but will ask how you treated your neighbors.
Thượng đế sẽ không hỏi bạn sống ở khu nhà nào, nhưng sẽ hỏi bạn đã đối xử với hàng xóm ra sao.

14- God won’t ask about the color of your skin, but will ask about the content of your character.
Thượng đế sẽ không hỏi về màu da của bạn, nhưng sẽ hỏi về các nhân cách của bạn.

15- God won’t ask how many times your deeds matched your words, but will ask how many times they didn’t.
Thượng đế sẽ không hỏi bao nhiêu lần hành động của bạn đi đôi với lời nói, nhưng sẽ hỏi bao nhiêu lần hành động không đúng như lời nói.

Theo Pravs World
Huỳnh Huệ dịch

No comments:

Post a Comment