Wednesday, May 13, 2020

Quê Tôi Đó - Nguyễn Duy Phước

Mời thưởng thức slide show bức tranh quê hương, cảm tác của anh Nguyễn Duy Phước. 

No comments:

Post a Comment