Friday, December 29, 2023

Chờ Mong - Hàn Thiên Lương


Thương ai cô lẻ giữa đêm đông
Mòn mõi bao đêm thật não lòng
Chờ đợi người đi biền biệt mãi-
Bao giờ đò cũ lại bến sông ?!

Lúc tiễn người đi hứa trở về
Nay còn xa mãi cõi mênh mông!
Tháng năm vò võ nhìn ra bến
Lẻ bóng cô phòng lạnh gió đông

Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment