Monday, December 11, 2023

Nhớ Mãi - Hàn Thiên Lương

 

Gió thoảng thu về cảnh hắt hiu

Dù nay xa biệt vẫn thương nhiều:

Giữa khuya lẻ bóng hồn cô phụ

Khắc khoải hồn sầu cảnh tịch liêu!

 

Khăn trắng lệch đầu buồn tang chế

Thương ai cô phụ cảnh đìu hiu

Ta đây nhớ mãi chiều thu ấy

Ghi tạc trong lòng rõ tiếng yêu !


12—2023

Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment