Friday, January 19, 2024

Đèn - Hàn Thiên Lương

 

Thương nhau gửi tiếng dặn dò

Xin người chớ vội qua đò chóng quên

Nhìn trăng chớ vội quên đèn

Trăng dù có tỏ cũng lèn vào mây

 

Đèn dù leo lét đêm ngày

Vẫn soi rõ mái tóc may người tình

Đèn soi rõ chữ ba sinh

Suốt đời cố giữ an lành cho nhau.

 

Đèn không dám sánh trăng cao

Đèn soi bóng tỏ cùng nhau trên tương

Đèn soi rõ dấu uyên ương

Bên đèn tình ấm yêu thương suốt đời!


10-1-2024

Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment