Saturday, October 23, 2021

Có Hai Thứ Nên Và Nhớ Làm - Ngai Dai -La-Lac- Ma 14+ Có 2 th bn nên tiết kim, đó là sc khe và li ha.
+ Có 2 th bn phi cho đi, đó là tri thc và lòng tt.
+ Có 2 th bn phi thay đi, đó là bn thân và nhn thc.
+ Có 2 th bn phi gi gìn, đó là nim tin và nhân cách.
+ Có 2 th bn phi trân trng, đó là gia đình và hin ti.
+ Có 2 th bn phi t mình thc hin, đó là lao đng và chu trách nhim vi vic mình làm.
+ Có 2 th bn phi lãng quên, đó là đau thương và hn thù.
+ Có 2 th bn phi khc ghi, là công ơn M Cha và s giúp đ ca người khác.
+ Có 2 th bn buc phi có đ là người thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì.
+ Có 2 th bn không được làm, đó là hãm hi người khác và phn bi lòng tin.
+ Có 2 th bn phi bo v, đó là danh tín và l phi.
+ Có 2 th bn phi chp nhn, là cái chết và s khác bit.
+ Có 2 th bn phi kim soát, đó là bn năng và cm xúc.
+ Có 2 th bn phi tránh xa, đó là cám d và s ích k.
+ Có 2 th bn luôn phi s dng mà đng hà tin, là tin bc và kinh nghim.
+ Có 2 th bn không được s st, là cái ác và sng tht.
+ Có 2 th bn phi nuôi dưỡng, là tình yêu và s bao dung.
+ Có 2 th mà bn cn phi đt được trong cuc sng, đó là thành đt và hnh phúc.
+ Có 2 th bn phi luôn sn sàng, đó là khó khăn và ngày mai.

+ Có 2 th bn phi luôn ghi nh, đó là thc hin nhng điu trên và làm tht tt chúng trong cuc sng hàng ngày.


Sưu tầm

No comments:

Post a Comment