Saturday, October 16, 2021

Thiên Đường Dưới Mắt Hai Tỷ Phú

 

Bill Gates: Thiên đường thế nào, Steve? 

Steve Jobs: Rất tuyệt! Ở đó không có bất kỳ bức tường nào cả.

Bill Gates: Ồ!

Steve Jobs: Vì vậy, chúng tôi không cần bất kỳ cái Windows (cửa sổ) hay cái Gates (cổng) nào cả! Sorry! Tôi không có ý xúc phạm anh.

Bill Gates: Không sao đâu Steve, nhưng tôi nghe một tin.

Steve Jobs: Tin gì vậy?

Bill Gates: Rằng trên đó không ai được phép chạm vào Apple (quả táo hay trái cấm), và cũng không có cái Jobs (công việc) nào ở Thiên đường cả!

Steve Jobs: Ồ, chắc chắn là có Jobs chứ, nhưng chỉ là những Jobs không được trả tiền. Do đó không thể có Bill vì ở Thiên đường mọi thứ đều miễn phí cả!


Sưu tầm

No comments:

Post a Comment