Monday, August 15, 2022

Từng Ngày Nhớ Phật - Như Nhiên Thích Tánh Tuệ


Mùa Xuân ngi nim Pht

Lượng đt tri rng thênh

Nghe Xuân v rót mt

Vi yêu thương, thanh bình.

 

Mùa H ngi nim Pht

Nng tri vàng tâm tư

Cõi đi dù oi bc

Vn thanh lương, khoan t.

 

Mùa Thu ngi nim Pht

Lá u su nh buông

Bao mun phin nhân thế

Thoáng mây v xa phương..

 

Mùa Đông ngi nim Pht

Nim dn vào lng sâu

Thân và tâm hp nht

Đau thương hóa nhim mu.

 

Bn mùa con nim Pht

Mi Pht vào trong tâm

Ri lòng t khp c..

Tây Phương nào xa xăm.

 

Tng ngày con nh Pht

G mc thành phong lan.

Cùng con ong, cái kiến..

S thành Pht xếp hàng.

 

Tng gi con nh Pht

Đi bao dung, du dàng!

Cht hiu tâm là Pht

Pht không ri thế gian.

 

Namo Buddhaya

Như Nhiên-T Tánh Tu

No comments:

Post a Comment