Friday, December 23, 2022

Đêm Ánh Sáng - ĐTGM. Ngô Quang Kiệt


Đêm Giáng Sinh chìm trong lp lp bóng ti dày đc.

Bóng ti t nhiên ca mt đêm mùa đông m đm. Bóng ti cay đng ca đêm dài nô l khi đt nước chìm trong ách thng tr ngoi bang. Bóng ti âm thm nhn nhc ca nhng kiếp người nghèo hèn lam lũ. Bóng ti âm u trong túp lu lúc nhúc súc vt hôi tanh. Bóng ti u mê ca ti li nhơ nhp.

Gia màn đêm dày đc, Hài nhi Giêsu xut hin như mt làn ánh sáng rc r.

Đó là ánh sáng tình yêu.

Tình yêu vn là mt ngn la va chiếu sáng va sưởi m. Hài nhi Giêsu là kết tinh tình yêu ca Thiên chúa dành cho nhân loi. Tình yêu đã đi đến tn cùng vì đã trao ban cho nhân loi món quà cao quí nht không gì có th so sánh được. Trao ban Đc Giêsu là cho tt c, không còn có th cho thêm gì na. Đc Giêsu là hin thân ca tình yêu Thiên chúa đi tìm con người. Thiên chúa đã h mình thm sâu đ xung gp con người. Thiên chúa đã tìm thy con người trong nhng khn cùng tt đ ca nó. Tht l lùng, Thiên chúa quá yêu thương đến đ kết hp vi s khn cùng ca nhân loi. Thiên chúa đã cưới ly bn tính nhân loi. Bóng đêm nhân loi nhn được ánh sáng ca Thiên chúa. Bóng đêm kh đau nhn được ánh sáng yêu thương. Anh sáng Thiên chúa soi sáng kiếp người tăm ti. Ánh sáng Thiên chúa sưởi m cho nhân loi lnh lo.

Đó là ánh sáng nim tin.

Ánh sáng Giáng Sinh chiếu to trên nhng tâm hn thin chí. Đêm nhân gian vn còn mê đm. Nhưng vn có nhng tâm hn thin chí tnh thc. Đó là nhng tâm hn bé nh nghèo hèn. Đó là nhng cuc đi khiêm tn sng âm thm trong bóng ti. Đó là nhng người nghèo ca Thiên chúa. Đó là thánh Giuse, Đc Maria. Đó là Ba Vua. Đó là các mc đng. Khiêm nhường nên các ngài sn sàng đón nhn thánh ý Thiên chúa. Tnh thc nên các ngài nhy bén đón nhn nhng du ch Thiên chúa gi đến. Thin chí nên các ngài hăng hái lên đường ngay khi nhn được tín hiu. Đơn sơ nên các ngài nhn được ánh sáng. Hê rô đê và Giêrusalem chìm trong mê đm nên ngôi sao đã tt. Trái li vinh quang ca Chúa chiếu to chung quanh các mc đng. Và ngôi sao xut hin dn đường cho Ba Vua. Anh sáng đã bao ph các ngài. Anh sáng đã dn đưa các ngài đến bên máng c. Anh sáng đã khiến các ngài nhìn thy mt tr sơ sinh bc tã, nm trong máng c và các ngài đã tin.

Đó là ánh sáng hy vng.

Hài nhi Giêsu là ht ging bé bng Thiên Chúa gieo vào thế gii. Nhng tâm hn thin chí là mnh đt phì nhiêu. Nhng người nghèo ca Thiên chúa âm thm kiên trì ch đi. Nhng tâm hn thin chí như Ba Vua ngước mt lên tri tìm kiếm. Nim khao khát đã được đáp ng. Đã đến mùa Thiên chúa gieo ht. Ht mm thn linh gieo vào xác phàm s thn hoá c nhân loi. Ht ging Giêsu s trin n thành cây cao bóng c cho muôn loài trú ng. Mt tri bé nh Giêsu s tr thành mt tri chính ng soi chiếu đêm ti nhân gian. Anh bình minh Giêsu ha hn mt ngày mi chan hoà ánh sáng. Vi Hài nhi Giêsu, mt thi đi mi khi đu: nhng người bé nh được nâng lên, nhng người nghèo hèn được kính trng. Giêsu chính là ht mm hy vng Thiên chúa gieo vào thế gii.

Đó là ánh sáng Tin Mng.

Được thp la, nhng tâm hn thin chí tr thành nhng ngn đuc, không ch sáng lên nim vui, nim tin, nim hy vng, mà còn chia s ánh sáng vi nhng người chung quanh. “H k li điu đã được nói vi h v Hài Nhi này”. Tin Mng được loan đi. Nim vui lan ti mi tâm hn. Ánh sáng bng lên phá tan đêm ti.

Hài nhi Giêsu như mm cây va nhú. Mm cây cn bàn tay ân cn chăm bón đ vươn thành c th cành lá xum xuê. Hài nhi Giêsu như ngn nến đem ánh sáng vào đêm ti. Ngn nến cn được nhiu bàn tay liên đi chuyn nhau cho ánh sáng lan rng.

Xin cho con được trái tim ca các mc đng biết m lòng ra đón nhn ánh sáng và biết đem ánh sáng ca Chúa đi khp nơi, đ đêm ti trn gian được ngp tràn ánh sáng huy hoàng ca Chúa.

 

ĐTGM. Ngô Quang Kit

No comments:

Post a Comment