Friday, December 16, 2022

Xét Giấy Tờ

 

Có 1 chú người tàu ở Sài Gòn đi xe gắn máy zô đường cấm bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Về nhà chú bức xúc kể với mấy ông bạn hàng xóm:

- Pữa lay, ngộ li xe pị tằng CS giao tông nó thủi, ngộ tấp vô, ló hỏi ngộ:

- Zái tò của ông lâu?

Ngộ lói ngộ hỏng có lem zái theo, chỉ có lem cái cạc thui, thế là ló pắt ngộ về l... (đồn)... zồi ló chuyển ngộ từ l...(đồn) nhỏ qua l...(đồn) lớn, tới cái l...(đồn) lớn nhứt ở ngay chung tâm tành pố đó. Ối trời ơi, pữa lay là ngày lễ, l...(đồn) nhỏ còn ít lông (đông), chớ l...(đồn) lớn hả, lông wá trời lông (đông).


From : Thái Quang Đáng

No comments:

Post a Comment