Tuesday, December 13, 2022

Giáng Sinh Ân Chúa - Đỗ Công Luận

Năm 1970, tôi rời trường trung học với mảnh bằng tú tài đôi. 

Bước chân vào giảng đường đại học, học ngành tài chánh ngân hàng. 

Ước vọng 4 năm đèn sách, có tấm bằng đại học, bước chân vào đời.

Mùa hè đỏ lửa 1972, theo tiếng gọi lên đường, với lời hẹn ước, Em gắng đợi chờ anh.

Ngày 24/12/1972, tôi có được mấy ngày phép về BH vui chơi.

Em gái báo tin, ngày 23/12/1972, em đã ăn lễ dạm hỏi, vì chữ hiếu. 

Tháng sau, gần tết, kiệu hoa đã đón cô dâu. Lòng buồn vô tả. 

Trở lại chiến trường. Chẳng nói nên lời. Nô En kỹ niệm...  

No comments:

Post a Comment