Tuesday, July 2, 2013

Chỉ Có Năm Chữ Thôi Mà Rắc Rối Thật


                                      http://s3.hubimg.com/u/6485646_f260.jpg  
Tiếng Việt mình không biết đâu mà rờ , bảo đảm hết dịch nổi vì có 5 chữ mà đổi qua đổi lại thành biết bao nhiêu là câu như dưới đây. Thiệt phát điên luôn!

RÕ RÀNG RẤT RẮC RỐI !


GẶP NÓ SAO KHÔNG HỎI

GẶP NÓ HỎI SAO KHÔNG

GẶP NÓ KHÔNG HỎI SAO

GẶP NÓ HỎI KHÔNG SAO

GẶP SAO KHÔNG HỎI NÓ

GẶP SAO NÓ KHÔNG HỎI

GẶP KHÔNG HỎI NÓ SAO

GẶP HỎI NÓ KHÔNG SAO


HỎI NÓ SAO KHÔNG GẶP

HỎI NÓ SAO GẶP KHÔNG

HỎI NÓ KHÔNG GẶP SAO

HỎI SAO NÓ KHÔNG GẶP

HỎI SAO NÓ GẶP KHÔNG

HỎI SAO KHÔNG GẶP NÓ

HỎI KHÔNG GẶP NÓ SAO

HỎI GẶP NÓ SAO KHÔNG

HỎI GẶP NÓ KHÔNG SAO


NÓ KHÔNG HỎI SAO GẶP

NÓ KHÔNG GẶP SAO HỎI

NÓ HỎI SAO KHÔNG GẶP

NÓ HỎI KHÔNG GẶP SAO

NÓ GẶP SAO KHÔNG HỎI


SAO GẶP NÓ KHÔNG HỎI

SAO GẶP NÓ HỎI KHÔNG

SAO GẶP KHÔNG HỎI NÓ

SAO KHÔNG GẶP NÓ HỎI

SAO NÓ GẶP KHÔNG HỎI

SAO HỎI NÓ GẶP KHÔNG


KHÔNG GẶP NÓ SAO HỎI

KHÔNG GẶP HỎI NÓ SAO

KHÔNG GẶP SAO HỎI NÓ

KHÔNG GẶP SAO NÓ HỎI

KHÔNG HỎI NÓ SAO GẶP
 
http://www.herbalworldcenter.com/phanrang/images/HaiQuan-VNCH-HQ-15-TuanDuongHam-WHEC-PhamNguLao-1.jpg Lính thủy sưu tầm & minh họa

1 comment:

  1. “Tiếng Việt mình không biết đâu mà rờ” bởi vì tiếng Việt vô cùng phong phú, so với “5 chữ mà đổi qua đổi lại” thì cũng có bài thơ 4 câu mà đọc mãi vẫn không hết : “Làm chi cũng chẳng làm chi, Dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao. Làm sao cũng chẳng làm sao, Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi”

    ReplyDelete