Tuesday, July 30, 2013

Dolphin & Dog - Let's Be Friends

Mời xem youtube tình bạn giữa cá dolphin và chó rất cảm động. 

http://www.flixxy.com/zeus-and-roxanne-dolphin-and-dog.htm

Sưu tầm trên mạng

No comments:

Post a Comment