Wednesday, July 17, 2013

Việt Nam Tôi Đâu - Việt Khang - Hạt Sương Khuya (Second Version)

Ba (mươi) bảy năm lây lất tháng ngày
Kiếp lưu vong còn lại những ai?
Bao tâm huyết cậy nhờ bọn trẻ
Lớp già đành nhắm mắt xuôi tay !


No comments:

Post a Comment