Friday, July 4, 2014

Casteller -Tháp Người

Mời xem hội Tháp Người "Human Tower", truyền thống của xứ Tây Ban Nha được thành lập vào thế kỷ 18
Les CASTELLERS à Barcelone, authentique tradition catalane.

No comments:

Post a Comment