Thursday, July 31, 2014

Vùng Lên - NS. Đông Hải

Một bản hùng ca kêu gọi ý chí đấu tranh của người dân Việt khắp nơi trong và ngoài nước, không chỉ vùng lên chống ngọai xâm giặc Tàu mà luôn cả nội xâm cộng sản. 


No comments:

Post a Comment