Thursday, July 31, 2014

Vùng Lên - NS. Đông Hải

Một bản hùng ca kêu gọi ý chí đấu tranh của người dân Việt khắp nơi trong và ngoài nước, không chỉ vùng lên chống ngọai xâm giặc Tàu mà luôn cả nội xâm cộng sản. 


1 comment: