Friday, July 11, 2014

Tao Mua Hết Tụi Bây!

Cám ơn tác giả bài thơ
  • Bọn chóp CSVN có nhiều đường binh. Nếu có biến khi dân chúng lật đổ cái đảng cướp lưu manh này chắc chắn tứ trụ sẽ trốn sang TQ tị nạn. (Lê Đắc)

    • CHA CHỞ 4 CON ÐI HỌC
Trọng lú, Sang Ngu, Dũng một loài,
Cha thương đến chở thật là oai !
Ðần ngu làm biếng không đọc sách,
Tối dạ mau quên chẳng thuộc bài.
Karl Marx, Lenin dân oán mãi,
Bốn thằng cán ngố chúng ngu hoài.
Mong sao răng lạnh môi thâm hở,
Ðầy tớ trung thành  Chệt  Cộng sai.

July 9, 2014
Lê Ðắc

No comments:

Post a Comment