Thursday, March 25, 2021

Ghi Nhớ Công Ơn Hai Bà - Nguyễn Thị Thêm


Tháng hai mồng 6 giỗ hai Bà

Nhị nữ anh hùng của nước ta

Dòng dõi vua Hùng gây dựng nước

Sử sách nghìn năm chẳng phai nhòa.

 

Anh hùng khởi nghĩa chống ngoại xâm

Thù chồng, nợ nước bao hờn căm

Tô Định tham tàn và bạo ngược

Đuổi quân Đông Hán dạ quyết tâm.

 

Tháng hai Canh Tý năm bốn mươi

Phất cờ nương tử khắp nơi nơi

Trưng Trắc cùng em là Trưng Nhị

Mê Linh khởi nghĩa thề đất trời.

 

Tiến đánh Luy Lâu chiếm được thành

Giao Chỉ, Cửu Chân tiếng lừng danh

Nhật Nam, Hợp Phố về quy thuận

Đuổi quân Tô Định chạy thật nhanh.

 

Trưng Vương oai dũng bước lên ngôi

Lĩnh Nam hùng cứ một phương trời

Mê Linh giữ vững nền độc lập

Vỗ an dân chúng sống thảnh thơi.

 

 Bốn hai Quang Vũ sai Phục Ba

Tướng Tàu Mã Viện đánh nước ta

Quân hùng tướng mạnh như vũ bão

Toàn quân quyết tử giữ sơn hà.

 

Thua trận bà lui về Cẩm Khê

Một năm chống địch khổ trăm bề

Sức tàn, lực kiệt gìn khí tiết

Hát Giang liệt nữ giữ lời thề.

 

Mê Linh- Vĩnh Phúc thờ hai Bà

Ngàn thu danh tiếng nữ lưu ta

Khởi binh đánh đuổi quân Đông Hán

Nhị nữ Trưng Vương gương sáng lòa.

 

Trung trinh thà chết giữ non sông

Cưỡi voi ra trận đẹp má hồng.

Oai linh một thuở trang liệt nữ

Sử xanh ngời sáng rạng trời đông.

 

Mỗi năm ngày kỵ giỗ Trưng Vương

Con cháu hai Bà quyết noi gương

Dựng lại uy danh nòi giống Việt

Thành kính tri ân đốt trầm hương. 

  

Nguyễn thị Thêm

No comments:

Post a Comment