Friday, March 26, 2021

Sóng Nước Dỗ Dành - Đỗ Công Luận

Thưa quý ACE,

Xã An Phú Tân. Quận Cầu Kè.

Tôi ở chốn này cuối năm 1973 đến tháng tư 1974.

Đại đồn Bến Cát là BCH của đơn vị. Cửa đồn ngó ra bến Chông Nô. Xung quanh là các đồn nhỏ của các đại đội.

Mỗi lần hành quân ra hướng sông Hậu là phải qua bến Chông Nô. Sông Cầu Kè. Trụ sở xã khi đó là ở An Thổ, nhìn ra sông Hậu. Bên kia là cồn Tân Qui nhiều cây trái. Đình làng An Thổ gần bên.

Năm 2005, tôi trở lại chốn nầy. Nền đồn Bến Cát đã được san bằng để xây dựng trụ sở xã. Cái chợ nhỏ được thiết lập nơi bến Chông Nô. Cây còng già mấy mươi năm trước vẫn còn tồn tại, soi mình nghiêng bóng nước...

Xin chia sẻ bài thơ có được trong ngày 24.03.2021

No comments:

Post a Comment