Thursday, April 25, 2024

Thơ Chua: Giải Phóng Sạch Trơn - Thanh Son Nguyen

 

Mẹ ơi, nó giải phóng rồi
Giải ngay cái chỗ con ngồi mới đau
Giải phóng hết cả trước sau
Giải luôn quần áo nát nhàu tương lai

Giải phóng hết sạch chẳng sai
Giải phóng nhà cửa trong ngoài cướp luôn
Giải phóng luôn cả tiệm buôn
Giải phóng luôn cả cái khuôn chuồng gà

Giải phóng hết cả mọi nhà
Trong ngoài cướp sạch gọi là tịch thu
Giải phóng cả xóm cả khu
Đem vào những đứa thật ngu quản người

Giải phóng mọi thứ mọi nơi
Tịch thu ruộng đất giết đời dân ta
Giải phóng theo Tàu theo Nga
Đem về tà thuyết gọi là "tam vô"

Giải phóng luôn cả nhà mồ
San cho bằng hết cơ đồ Việt Nam
Giải phóng giết biển bạo tàn
Giết sông, giết cá lan tràn khắp nơi

Giải phóng dân đói kêu trời!
Chửi cha Hồ tặc đủ lời xấu xa
Giải phóng giết mẹ, giết cha
Chúng đang giết sạch nước nhà Việt Nam.


Thanh Son Nguyen

No comments:

Post a Comment