Thursday, January 28, 2016

Ly Rượu Mừng - Thơ Trầm Vân - Lính Thủy Thực Hiện Khung Thơ Và Nhạc

Mời click vào bài thơ để nghe ca khúc Ly Rượu Mừng qua tiếng hát Thái Châu và Thanh Lan

No comments:

Post a Comment