Monday, January 18, 2016

Nghìn Trùng Xa Cách - Thơ Trầm Vân - Lính Thủy Thực Hiện khung Thơ và Nhạc

Mời click vào bài thơ để nghe nhạc phẩm "Nghìn trùng xa cách" qua tiếng hát Thái Thanh

No comments:

Post a Comment