Sunday, December 26, 2021

Quyết Tâm Đầu Năm (My New Year Resolutions) - NTL Và Bài Họa: Kính Nguyện Đầu Năm - Đông Châu


 Tám mươi tư tuổi chẳng ham chi

Đói bụng thì ăn, ngủ ngáy khì

Tâm niệm luôn mang lòng hỷ xả

Bền gan cố tránh dạ sân si

Cơm nhà......ăn mãi quen mùi vị

Cháo chợ, phở hàng.. chẳng nghĩ suy

Duy có một điều tâm còn bận:

Cầu phường Cộng phỉ sớm tiêu đi!.

NTL (Toronto Medical Group)


Kính nguyện đầu năm 

 Cô chú bác giờ chẳng thiếu chi

Lạc quan tích cực mãi cười khì

An nhiên tự tại tâm buông xả 

Luân lý cương thường danh viễn si

Cúm chệch không hư mùi mất vị

Thường xuyên thể dục tránh tâm suy

Hận sầu vong quốc mãi còn bận

“Lăng bác” ngày nào cũng phải đi!

ĐôngChâu (Toronto Medical Group)

No comments:

Post a Comment