Thursday, November 18, 2021

2 hình ảnh 1 cuộc đời trong xã hội cộng sản VN

1- Bà lão bán chui nm ng trên hè đường


2- Cán b ăn mt ba ăn cho 3 người tr $50,000 dollars


From: Kim Hoa Ba Ba 

No comments:

Post a Comment