Friday, October 27, 2023

Thu Về - Hàn Thiên Lương

 Hết hạ thu về trăng ở đâu?

Từng cơn gió lộng suốt canh thâu.

Bao ngày khói tỏa vàng cành lá

Mấy độ sương giăng trắng mái đầu!

Gió thoảng rì rào sầu chức nữ

Mưa rơi tí tách lạnh chàng ngâu.

Bâng khuâng lặng ngắm mùa thu úa

Tự hỏi bao giờ hết biển dâu?


Hàn Thiên Lương

No comments:

Post a Comment