Friday, May 30, 2014

Suy Tư


Bạn có thể THIẾU TIỀN, nhưng không được THIẾU ĐỨC.
Bạn có thể THẤT NGÔN, nhưng không được THẤT TÍN.
Bạn có thể NGÃ XUỐNG, nhưng không được QUỲ XUỐNG.
Bạn có thể CẦU DANH, nhưng không được ĐẠO DANH.
Bạn có thể SUY SỤP, nhưng không được BIẾN CHẤT.
Bạn có thể BUÔNG LỎNG, nhưng không được BUÔNG THẢ.
Bạn có thể LÃNG MẠN, nhưng không được SÀM SỠ.
Bạn có thể HƯ VINH, nhưng không được GIẢ DỐI.
Bạn có thể BÌNH THƯỜNG, nhưng không được TẦM THƯỜNG.

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment