Sunday, June 22, 2014

Một ngày Tất Bật - Trầm Vân

Cảm tác của anh Trầm Vân nhân đọc bài thơ "Tất Bật" của Người Phương Nam đăng ngày 10/6/14

No comments:

Post a Comment