Friday, June 27, 2014

Russian Car Ad On Ice

Mời quý bạn xem màn quảng cáo xe trên sân trượt tuyết. Rất hay!
This is an amazing car ad on ice. You'll like it.

No comments:

Post a Comment