Friday, June 20, 2014

Scarborough Fair by Sarah Brightman - Tranh vẽ Robert Duncan

Mời quý bạn thưởng thức khúc dân ca Ái Nhĩ Lan và tranh của họa sĩ Robert DuncanNhạc phẩm này đã được cố nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt là Giàn Thiên Lý Đã Xa. 
Dân Ca Ái Nhĩ Lan  -  Scarborough Fair
Scarborough Fair
(Giàn Thiên Lý)
Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary and thyme
Remember me to one who lives there
He once was a true love of mine

Tell him to make me a cambric shirt
Parsley, sage, rosemary and thyme
Without no seams nor needle work
Then he'll be a true love of mine

Tell him to find me an acre of land
Parsley, sage, rosemary and thyme
Between salt water and the sea strands
Then he'll be a true love of mine

Tell him to reap it with a sickle of leather
Parsley, sage, rosemary and thyme
And gather it all in a bunch of heather
Then he'll be a true love of mine

Are you going to Scarborough Fair?
Parsley, sage, rosemary and thyme
Remember me to one who lives there
He once was a true love of mine


Mời quý bạn đọc bài "Lịch sử và Ý nghĩa của Scarborough Fair" trong trang sưu tầm.  

No comments:

Post a Comment