Wednesday, June 25, 2014

Vài Chân Lý Ẩn Tàng Trong Câu Nói Lái


-  Người gian  không thích sấm , người dâm không thích sáng .
-  Làm dấm thì chua mà làm chúa thì dâm .
-  Người nhiều mộng vào đời để rồi mời nhiều người vào động ...
- Vua khi ngồi trên ngai là khi ngài trên ngôi  .
- Không nên giỡn quá lố trong ngày giỗ quá lớn  .
- Có những người chỉ đi mưa mà chưa đi Mỹ  .
- Các cô thích anh chàng ngông mà không thích anh chồng  ngang .
- Ở VN tham nhũng sống trên thảm nhung và mọi người  giành nhau làm giàu nhanh .
- Cây sầu đông mọc ở đồng sâu hay ở đầu sông  .
- Say để Đỡ nhớ ngày xưa và đỡ ngứa nhờ say  .
- Chơi hụi thì chết Chơi hết thì trụi.

Sưu tầm

No comments:

Post a Comment