Tuesday, July 25, 2023

Ngại Dường Chân Như - Đỗ Công Luận

Một người bạn chung lớp vừa ra đi. 

Xin có bài thơ cảm tác...

No comments:

Post a Comment