Sunday, April 16, 2023

Nỗi Sầu Vong Quốc - Hàn Thiên Lương


Ngày tháng qua mau quê hương  xa mãi

Bốn tám năm nước mắt vẫn lưng tròng

Thương người  xưa  xông pha ngoài chiến trận

Nay phế tật rồi đang sống long đong!

 

Thương các chị thuở nào làm chinh phụ

Nay khăn trắng đầu   góa phụ cô đơn

Gắng nuôi con giữa cuộc đời ác bạc

Nhìn người vui cúi mặt thật đau buồn!

 

Mồ tử sĩ tất cả đều hoang phế

Cây cỏ um tùm che kín mộ bia

Ngày thanh minh không người thăm viếng

Hồn anh linh giờ mất ngõ đi về!

 

Ôi mất nước rồi ta  mất tất cả

Người ở lại luôn nhắm mắt cúi đầu

Vẫn âu lo cõi lòng luôn khắc khoải

Ngày nhọc nhằn, đêm thao thức canh thâu!

 

Kẻ ra đi ôm nỗi sâu vong quốc

Đất nước mình nay gọi là cố hương

Mãi thương nhớ con đường xưa xóm cũ

Biết bao năm mới dứt được nỗi buồn!


15-4-2023

Hàn Thiên Lương 

No comments:

Post a Comment